Domovní a ubytovací řád

Tento domovní a ubytovací řád je upraven podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012. Sb., občanský zákoník, zákona č. 90/2012. Sb. zákon o obchodních korporacích, a dalšími souvisejícími předpisy. Platnost tohoto Domovního a ubytovacího řádu podléhá schválení vlastníka nemovitosti a provozovatele ubytovacích služeb v nemovitosti, ve kterém je tento domovní a ubytovací řád umístěn, a který je dále oprávněn jeho znění a ustanovení bez předchozího souhlasu ubytovaných osob či jiných uživatelů této nemovitosti, upravit v reakci na aktuální situaci v této nemovitosti, avšak toto upravené znění nesmí odporovat dobrým mravům a zákonu č. 89/2012. Sb., občanský zákoník a dalším souvisejícím předpisům a nařízením.

Ubytované osoby ani jiní uživatelé nesmí:

  • nemovitost užívat k jiným účelům, než jakým jim byla svěřena do dočasného užívání,
  • provádět jakékoliv stavební úpravy nemovitosti, stěhovat vybavení v nemovitosti se nacházející,
  • nemovitost přenechat do užívání jiné osobě bez písemného souhlasu vlastníka,
  • v nemovitosti kouřit, konzumovat alkoholické nápoje či omamné a psychotropní látky, skladovat v nemovitosti hořlavé či výbušné látky a směsi,
  • uskladňovat věci své či jiných uživatelů mimo prostory k tomu určené vlastníkem nemovitosti či provozovatelem, chovat v nemovitosti zvířata bez výslovného souhlasu vlastníka nemovitosti či provozovatele,
  • poškozovat vybavení nemovitosti.


Ubytované osoby ani jiní uživatelé jsou povinni:

  • dodržovat požárně bezpečností a hygienické normy a dodržovat dobu nočního klidu v době od 22 do 6 hodin každý den,
  • chovat se ohleduplně k ostatním ubytovaným hostům a jiným uživatelům tak, aby nebyly poškozování na svých právech (přílišný hluk, zápach apod.),
  • používat elektrospotřebiče a další zařízení pouze k účelům k tomu určeným, udržovat ve svých pronajatých prostorech pořádek a čistotu,
  • dodržovat další pokyny vlastníka a provozovatele ubytovacích služeb ať již písemné či ústní týkající se užívání pronajatých prostor, užívání společných prostor, termínů odjezdů a příjezdů ubytovaných osob apod.


Vlastník nemovitosti není odpovědný za případné ztráty či odcizení věcí ubytovaných, včetně jízdních kol, jejich příslušenství a podobně.